Reserva admisión curso 2023/2024 no IES Monte das Moas

Todos os alumnos/as que presentaron as solicitudes de reserva admisión para o vindeiro curso 2023/2024 no IES Monte das Moas, ESTÁN ADMITIDOS. Lembren a formalización de matrícula no mes de xuño no Instituto.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1229

Proceso de reserva de praza para Secundaria

As familias poderán cumprimentar a solicitude de reserva (ED550A) de 
xeito manual (recollida na conserxería do colexio) ou a través da 
aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

O prazo de presentación de solicitudes para reservar prazas no
centro de adscrición IES Monte das Moas, será desde o día 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro no Sal Lence ou, preferiblemente, na sede electrónica.

Formalización de matrícula para novo alumnado. Do 20 ao 30 de Xuño do 2022

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Formalización da matrícula para o curso 2022/23

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Matrícula vindeiro curso 2022/23: LISTAXE PROVISIONA

Os dejamos una información publicada en la web del colegio:


Todos os alumnos/as que presentaron as solicitudes de admisión de matricula para o vindeiro curso 2022-2023 ESTÁN ADMITIDOS na listaxe provisional.

As listaxes definitivas publicaranse no mes de maio.

O prazo para a formalización de matricula do alumnado admitido na lista definitiva (tanto de infantil como de primaria) será do 20 ao 30 de xuño. Se remata o prazo sen facer a formalización perderán a reserva de praza.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1199

ED550B – Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2022-2023

Presentación da solicitude de admisión: do 1 ó 20 de marzo

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 1 ao 21 de marzo, (horario de 9:05 a 9.45 h) debendo ir acompañadas da copia do libro de familia ou documentación acreditativa da idade do alumno,copia DNI, certificado de empadronamento.

Toda la información en:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/system/files/ADMISI%C3%93N%20DO%20ALUMNADO%20PARA%20O%20CURSO%202022-23.pdf

Elecciones de representantes al Consello Escolar

Se informa a la comunidad del colegio que hoy lunes 22/11/2021 se celebrarán las elecciones de los representantes de padres, madres y/o representantes legales de alumnos al Consello Escolar del colegio

La jornada de votación será hoy lunes 22/11/2021, de 17:00 a 20:00 horas, en el patio interior por la Avenida de Oza.

Mas información en la web del colegio y en la sigueinte circular inforamtiva