Formalización de matrícula para novo alumnado. Do 20 ao 30 de Xuño do 2022

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Formalización da matrícula para o curso 2022/23

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Matrícula vindeiro curso 2022/23: LISTAXE PROVISIONA

Os dejamos una información publicada en la web del colegio:


Todos os alumnos/as que presentaron as solicitudes de admisión de matricula para o vindeiro curso 2022-2023 ESTÁN ADMITIDOS na listaxe provisional.

As listaxes definitivas publicaranse no mes de maio.

O prazo para a formalización de matricula do alumnado admitido na lista definitiva (tanto de infantil como de primaria) será do 20 ao 30 de xuño. Se remata o prazo sen facer a formalización perderán a reserva de praza.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1199

ED550B – Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2022-2023

Presentación da solicitude de admisión: do 1 ó 20 de marzo

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 1 ao 21 de marzo, (horario de 9:05 a 9.45 h) debendo ir acompañadas da copia do libro de familia ou documentación acreditativa da idade do alumno,copia DNI, certificado de empadronamento.

Toda la información en:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/system/files/ADMISI%C3%93N%20DO%20ALUMNADO%20PARA%20O%20CURSO%202022-23.pdf

Elecciones de representantes al Consello Escolar

Se informa a la comunidad del colegio que hoy lunes 22/11/2021 se celebrarán las elecciones de los representantes de padres, madres y/o representantes legales de alumnos al Consello Escolar del colegio

La jornada de votación será hoy lunes 22/11/2021, de 17:00 a 20:00 horas, en el patio interior por la Avenida de Oza.

Mas información en la web del colegio y en la sigueinte circular inforamtiva

Elección de representantes de padres/madres y/o tutores legales, al Consello Escolar.

Se informa a la comunidad del colegio que hay 2 plazas disponibles para la representación de padres/madres o tutores legales, en el Consello Escolar del Colegio.

Cualquier padre/madres (y/o representante legal si fuera el caso) puede proponer su candidatura para ejercer dicha representación. El plazo se prorroga hasta el próximo martes 15/11/2021 a las 14:00 horas.

El modelo está disponible en la secretaría del colegio o puede descargarse en el siguiente enlace.

Las elecciones de los candidatos será el próximo 22/11/2021 en hroario de 17:00 a 20:00

Más información: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1186

Cuestionario: Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza – RTI2018-098821-B-I00

O Concello da Coruña está a colaborar, xunto con outros municipios de España, UNICEF, a Asociación Internacional de Cidades Educadoras e os equipos de investigación da UNED e as Universidade de Barcelona, Sevilla e A Coruña, no proxecto participación infancia e adolescencia por unha cidadanía activa.

A investigación ten o propósito de avanzar no exercicio da participación da infancia na súa cidade e na súa inclusión como cidadanía activa, así como fortalecer as formas e as prácticas de participación do colectivo infancia e adolescencia nos municipios.

Neste momento  estase a iniciar un proceso investigador para coñecer a realidade coruñesa neste ámbito mediante a realización dun cuestionario en liña destinado a rapaces e rapazas de 10 a 14 anos de idade.

No enlace que achegamos, aparece un brevísimo video explicativo, así como o consentimento informado para nais e pais e o propio cuestionario que deben cubrir os menores vía on line. O prazo para cubrilo sería dun mes, estaría aberto ata finais de novembro.

https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/?page_id=6415

CURSO 2021/22: ENTRADAS E SAÍDAS

Os dejamos aqui la información que se acaba de publicar en la web del colegio:

Fuente https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

O xoves día 9 de setembro terá lugar o comezo de curso.

Entrada e saída por rúa Buenavista.

(Excepto madrugadores , por porta principal de avenida de Oza)

4º de Educación Infantil (3 anos)

Período de adaptación. Pódese optar:

 • xornada completa de 9:10 h a 13:50h
 • xornada adaptación de : 12:05 h a 13:50 h

5º de Educación Infantil (4 anos): de 9:05 a 13:45 horas.

6º de Educación Infantil (5 anos): de 9:00 a 13:45 horas.

1º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

2º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída por Avenida de Oza

de Educación Primaria: de 9:00 a 13:55 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

4º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

5º de Educación Primaria: de 9:00 a 14:00 horas. 

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

6º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).