Reunións Educación Primaria

luns 18 de setembro celebraranse as reunións das titoras e titores de Educación Primaria coas familias. Na seguinte táboa  figuran os horarios e o lugar de celebración:

CURSOSHORALUGAR
1º Primaria A/B17:15Aula de 1º A / 1º B
2º Primaria17:15Aula de 2º
3º Primaria A/B18:00Aula de 3ºA / 3º B
4º Primaria18:00Aula de 4º
5º Primaria A/B16:10Aula de 5º A / 5º B
6.º Primaria16:10Aula de 6º

Reunións Educación Infantil

O venres 8 de setembro celebraranse as reunións das titoras de Educación Infantil coas familias, no seguinte horario:

– 10:00h 6º de Ed. Infantil (5 anos), aula número 3.

– 11:00h 5º de Ed. Infantil (4 anos), aula número 4.

– 12:00h 4º de Ed. Infantil (3 anos), aula número 1.

2 de maio día non lectivo

O martes 2 de maio é non lectivo e por tanto non abrirá o centro escolar, tampouco o luns 1 de maio por ser festivo (Día do traballo). A actividade normal voltará o mércores 3 de maio.

Fondo libros

La dirección del colegio nos informa que que a partir del 30/06/2022 se puede pasar a recoger los cheques de libros y material.

Formalización de matrícula para novo alumnado. Do 20 ao 30 de Xuño do 2022

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Formalización da matrícula para o curso 2022/23

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202