Bolsas comedor 2023/2024

O Concello da Coruña convoca axudas económicas para o pago do servizo de comedor escolar no curso escolar 2023/2024 destinadas ao alumnado empadroado no Concello da Coruña.

A QUEN VAI DIRIXIDO:

Para público en xeral

INSCRICIÓNS:

Dende o 13/03/2023 ata o 12/04/2023

DURACIÓN:

Esta convocatoria comprenderá o período lectivo do curso escolar 2023/2024, así como os períodos non lectivos de Nadal 2023 e verán do 2024

REQUISITOS:

 • Alumnado dos centros escolares nos que imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e sexan autorizados pola Consellería competente para a prestación do servizo de comedor escolar
 • Ter asignada unha das prazas dispoñibles para a prestación do servizo de comedor de maneira presencial nun centro escolar do termo municipal
 • Dispoñer de DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido
 • Estar empadroado/a no Concello da Coruña.
 • Matrícula, ou solicitude de matrícula dentro do prazo establecido pola Consellería competente, nun centro educativo do termo municipal da Coruña que conte con servizo de comedor autorizado
 • Non superar os 8.000 € anuais de ingresos per cápita no exercicio económico 2021, salvo no caso de unidades familiares nas que exista unha persoa perceptora de renda social municipal (RSM), ingreso mínimo vital (IMV) ou renda de inclusión social de Galicia (RISGA). Non se esixirá este requisito no caso de menores en réxime de acollemento familiar, que estean tutelados por unha institución pública ou familiar ou que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.
 • Atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:

 • A contía da bolsa cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor nos centros públicos de segundo ciclo de educación infantil e primaria (CEIP), nos institutos de ensino secundario (IES) e de formación profesional ou nos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).
 • No caso dos centros privados e/o concertados, a contía da axuda de comedor será de 80€/mes como norma xeral. Este importe poderá incrementarse ata 98 €/mes nos seguintes casos:
  • – A proposta do persoal técnico dos servizos sociais municipais mediante informe que así o xustifique.
  • – No caso de persoas beneficiarias tuteladas por unha institución pública, que se achen en réxime de acollemento familiar ou menores que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.

PÁXINA WEB:

www.coruna.gal/servizossociais

CONTACTO:

– Concello da Coruña

Tel.:  010 / 981 184 200

– Rede de Centros Cívicos Municipais

Publicación: 

BOP 07/03/2023 (extracto da convocatoria)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif): 679136

Publicación Concello A Coruña aquí

Listados provisionais de bolsas comedor 2022-2023

Onte publicouse no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña o anuncio relativo á proposta provisional de concesión de bolsas para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023.

As persoas beneficiarias e interesadas poderán facer alegacións e aportar documentos do 12 ao 26 de xullo (ambos os dous incluídos).

As alegacións poderán presentarse:

 • De xeito presencial: Nas oficinas dos Rexistros municipais de María Pita, Ágora, Fórum, Mesoiro e a Franxa con CITA PREVIA 2
 • De forma telemática ou electrónica: Na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gal/sede/gl
 • Por calquera outro medio dos que permite o artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Publicación da listaxe de requirimentos de corrección de Bolsa comedor, convocatoria 2022/2023

El 13/06/2002 se ha publicado en el Tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, información referente a la convocatoria para la concesión de las ayudas municipales para el pago de comedores escolares en el curso escolar 2022/2023:

 • Publicación del listado de solicitudes presentadas.
 • Publicación del listado de subsanación de documentación.

Toda la inforamción en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/publicacion-del-listado-de-requerimientos-de-subsanacion-de-beca-comedor-convocatoria-2022-2023/suceso/1453803150365?argIdioma=es

Beca comedor 2020/2021, publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada

Publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada.

El listado se publica por orden alfabético según el código del asiento. El código del asiento es el identificador de la solicitud, constituido por una serie de letras y números

Toda la información en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/noticias/noticia/beca-comedor-2020-2021-publicacion-del-listado-provisional-de-personas-beneficiarias-y-puntuacion/suceso/1453745748498?argIdioma=es

Beca comedor 2020/2021. Publicación listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente

En el listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente se detallan las solicitudes con documentación completa (admitidas a trámite), con documentación incompleta (excluidas provisionalmente, se requiere documentación) y que no cumplen requisitos. El plazo para presentar la documentación requerida es del 3 al 16 de septiembre.

Toda la información en:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2020-2021-publicacion-listado-de-solicitudes-admitidas-y-excluidas-provisionalmente/suceso/1453740525667

Convocatoria de bolsas para comedores escolares curso 2020/21

Fuente: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/convocatoria-de-becas-para-comedores-escolares-curso-2020-21/suceso/1453733389656

Convocatoria para a solicitude de bolsas para comedores escolares de alumnado, que acuda a centros educativos sostidos, total ou parcialmente, con fondos públicos.

A quen vai dirixido?:

Ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo de comedor, cando reúna os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Cando:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

En todo caso, se as circunstancias o requiren e para facilitar ao máximo o proceso de solicitude, propoñerase a ampliación do prazo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local, o que se informará oportunamente polos medios habituais.

Inscricións:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

Requisitos:

Presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta
 • Anexo I debidamente cuberto
 • Anexo II debidamente cuberto
 • Anexo III debidamente cuberto
 • Anexo IV debidamente cuberto
 • Anexo V debidamente cuberto
 • Libro de Familia ou documento equivalente que acredite a filiación ou representación legal. Nos casos en que o pai ou a nai non convivan, copia da sentenza ou convenio regulador que conteña as medidas paterno-filiais aprobadas xudicialmente.
 • Certificado escolar, ou copia da matrícula ou folla de solicitude da matrícula.
 • Igualmente no caso de opoñerse á consulta deberanse achegar coa solicitude os documentos sinalados na base 10.2 da convocatoria.
 • O propio modelo normalizado de solicitude contén un apartado específico onde as persoas interesadas poderán alegar outras circunstancias valorables para a concesión da bolsa de comedor. Estas circunstancias débense achegar cos documentos que as proben, e que están enumerados na base 10.3 da convocatoria.

Páxina web:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002109.pdf

Organizador:

Concello da Coruña

Documentos:

solicitude (116 KB)

Anexos (62 KB)

Documentos relacionados

Noticias relacionadas

Certificado de Matrícula para la convocatoria para la concesión de las becas de comedor curso 2020/2021

Para solicitar el certificado de matrícula es necesario enviar un correo electrónico al Colegio a la dirección ceip.sal.lence@edu.xunta.es

En el correo de ha de indicar:

 • Nombre y Apellidos del niño/niña
 • Curso escolar
 • Nombre, Apellidos y DNI del padre o madre que lo solicita

Toda la información de la convocatoria está en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/convocatoria-para-la-concesion-de-las-becas-de-comedor-curso-2020-2021/suceso/1453723158329?argIdioma=es

No obstante, tal como se indica en la web del Ayuntamiento:

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 53 de fecha viernes, 20 de marzo de 2020, fue publicada la convocatoria para la concesión de las becas de comedor para el curso 2020/2021. Esta convocatoria establece un plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes por las personas interesadas.

Dada la situación creada por la pandemia del COVID-19, el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su disposición adicional tercera la suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de procedimientos para las entidades del sector público. De esta forma, el plazo para la presentación de solicitudes de beca de comedor queda interrumpido hasta la finalización de este estado de alarma, circunstancia que será objeto de la publicad oportuna

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/aviso-sobre-plazos-becas-comedor-2020-2021/suceso/1453723126731

Publicado el listado de las becas predefinitivas del comedor

Se os informa que ha salido publicado en la web del concello el listado de las becas predefinitivas del comedor.

Los usuarios que hayan sido beneficiarios de dicha beca y que están inscritos en los programas gestionados por esta Federación (POE y Deporte no Centro), deben de comunicar su situación al mail ocio@fedapascoruna.org  

Os enviamos el enlace donde pueden consultar el estado de la concesión:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/lista-predefinitiva-de-concesiones-de-becas-comedor-curso-2019-2020/suceso/1453707572528

Becas Comedor 2019-2020

Ayer 17 de abril de 2019, se publican en el BOP de A Coruña las bases que rigen la nueva convocatoria del Programa de Bolsa comedor del Ayuntamiento de A Coruña para el curso 2019- 2020.

El plazo para solicitarlas será de 22 de abril a 6 de mayo de 2019, ambos días incluidos.

Los formularios de solicitud específicos para esta convocatoria, los podrán obtener en los Registros Municipales, en los centros cívicos, en la página web de los servicios sociales municipales (www.coruna.es/serviciossociales), o en la página web de la sede electrónica ( https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter#l242).

Las bases y la información se pueden obtener en la web municipal de servicios sociales (http://www.coruna.gal/serviciossociales), en el teléfono 010 de información ciudadana y en los centros cívicos municipales