ED550B – Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2022-2023

Presentación da solicitude de admisión: do 1 ó 20 de marzo

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 1 ao 21 de marzo, (horario de 9:05 a 9.45 h) debendo ir acompañadas da copia do libro de familia ou documentación acreditativa da idade do alumno,copia DNI, certificado de empadronamento.

Toda la información en:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/system/files/ADMISI%C3%93N%20DO%20ALUMNADO%20PARA%20O%20CURSO%202022-23.pdf