Actualización Enquisa de autoavaliación

Os dejamos una actualziación de la encuesta que debe realziarse cada día:

Toda la inforamción puede encontrarse en el sigueinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

Os recordamos que, tal como se recoge en la web antes indicada:

O alumnado (e de ser o caso os seus pais/titores legais) deberán realizar unha autoavaliación diaria, seguindo unha breve enquisa clínico-epidemiolóxica que debe realizarse cada día, antes da chegada ao centro.

O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos centros educativos, senón que o afectado debera seguir o protocolo oportuno en caso de detectar síntomas.

Protocolo a seguir polo alumno (ou pais/titores legais) en caso de detectar un ou máis síntomas:

* Non acudir ao centro educativo.
* Comunicar os síntomas ao servizo sanitario de referencia.
* Comunicar ao centro, que informará ao Equipo Covid, a ausencia do alumno (non é necesario certificado médico, so xustificante dos pais)
* De forma preventiva, debe manterse ao alumno en illamento domiciliario, ata que os facultativos dean as indicacións oportunas.

https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus