Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2023-2024

O venres 4 de agosto de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a proposta de resolución definitiva de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

 Pódense consultar en:

 • Taboleiro de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

 • Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

 • Taboleiros dos centros cívicos municipais

Lémbrase que as persoas beneficiarias de bolsa deberán dispor de praza asignada pola entidade xestora do servizo do comedor solicitado, que permita a súa incorporación ao dito servizo durante todo o período subvencionado.

As persoas propostas como beneficiarias deberán aceptar ou renunciar á axuda nun prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES  do 07/08/2023 ao 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora e Franxa), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Convocatoria Becas comedor Municipales curso 2023-2024

El viernes 4 de agosto de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, la propuesta de resolución definitiva de concesión y denegación de las solicitudes de la convocatoria de becas municipales de comedor para el curso 2023-2024. Los listados identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado.

 Se pueden consultar en:

 • Tablón de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

 • Página web de servicios sociales

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

 • Tablones de los centros cívicos municipales

Se recuerda que las persoas beneficiarias de beca deberán disponer de plaza asignada por la entidad gestora del servicio de comedor solicitado, que permita su incorporación durante todo el período subvencionado.

Las personas propuestas como beneficiarias deberán aceptar o renunciar a la ayuda en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES del 07/08/2023 al 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora y Franja), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo sin realizarse la renuncia, se entenderá que las personas beneficiarias aceptar la ayuda concedida.

Listaxe provisional de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor

O 17 de xullo de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe provisional de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

Pódense consultar en:

–          Taboleiro de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18118

–          Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/concesion-de-becas-comedor-curso-23-24-propuesta-provisional/suceso/1453841789651

–          Taboleiros dos centros cívicos municipais

As persoas beneficiarias de bolsa deberán realizar, no prazo habilitado por cada entidade xestora do comedor, os trámites necesarios (matrícula, reserva de praza…) para dispor dunha praza que permita a súa incorporación ao servizo de comedor durante todo o período subvencionado.

O prazo para a presentación das alegacións é de 10 días hábiles, do 18 de xullo ao 1 de agosto de 2023, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora e Franxa), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

Onte 22 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

 • Taboleiro de edictos https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006
 • Páxina web de servizos sociais https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/detalle-contido/bolsas-comedor-
  publicacion-de-lista-de-requirimentos-de-correccion/suceso/1453839900042?argIdioma=gl

  A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).
  O prazo para a presentación da documentación requirida é do 23 de xuño ao 6 de xullo, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
  Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  Atentamente, Bolsa Comedor

Convocatoria Becas Municipales Comedor curso 2023/2024

Ayer 22 de junio de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, el listado de requerimiento de subsanación de documentación de las solicitudes de la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedores escolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

 • Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006
 • Página web de servicios sociales https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/becas-
  comedor-publicacion-de-lista-de-requerimientos-de-subsanacion/suceso/1453839900042

  El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado, y se referirá a la acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).
 • El plazo para la presentación de la documentación requerida es del 23 de junio al 6 de julio, ambos incluidos, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  Atentamente. Beca Comedor

Bolsas comedor 2023/2024

O Concello da Coruña convoca axudas económicas para o pago do servizo de comedor escolar no curso escolar 2023/2024 destinadas ao alumnado empadroado no Concello da Coruña.

A QUEN VAI DIRIXIDO:

Para público en xeral

INSCRICIÓNS:

Dende o 13/03/2023 ata o 12/04/2023

DURACIÓN:

Esta convocatoria comprenderá o período lectivo do curso escolar 2023/2024, así como os períodos non lectivos de Nadal 2023 e verán do 2024

REQUISITOS:

 • Alumnado dos centros escolares nos que imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e sexan autorizados pola Consellería competente para a prestación do servizo de comedor escolar
 • Ter asignada unha das prazas dispoñibles para a prestación do servizo de comedor de maneira presencial nun centro escolar do termo municipal
 • Dispoñer de DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido
 • Estar empadroado/a no Concello da Coruña.
 • Matrícula, ou solicitude de matrícula dentro do prazo establecido pola Consellería competente, nun centro educativo do termo municipal da Coruña que conte con servizo de comedor autorizado
 • Non superar os 8.000 € anuais de ingresos per cápita no exercicio económico 2021, salvo no caso de unidades familiares nas que exista unha persoa perceptora de renda social municipal (RSM), ingreso mínimo vital (IMV) ou renda de inclusión social de Galicia (RISGA). Non se esixirá este requisito no caso de menores en réxime de acollemento familiar, que estean tutelados por unha institución pública ou familiar ou que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.
 • Atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:

 • A contía da bolsa cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor nos centros públicos de segundo ciclo de educación infantil e primaria (CEIP), nos institutos de ensino secundario (IES) e de formación profesional ou nos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).
 • No caso dos centros privados e/o concertados, a contía da axuda de comedor será de 80€/mes como norma xeral. Este importe poderá incrementarse ata 98 €/mes nos seguintes casos:
  • – A proposta do persoal técnico dos servizos sociais municipais mediante informe que así o xustifique.
  • – No caso de persoas beneficiarias tuteladas por unha institución pública, que se achen en réxime de acollemento familiar ou menores que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.

PÁXINA WEB:

www.coruna.gal/servizossociais

CONTACTO:

– Concello da Coruña

Tel.:  010 / 981 184 200

– Rede de Centros Cívicos Municipais

Publicación: 

BOP 07/03/2023 (extracto da convocatoria)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif): 679136

Publicación Concello A Coruña aquí

Seguro comedor

Lembramos ós usuarios de comedor, incluídos os bolseiros, que deben aboar á empresa Jardanay o seguro de accidentes, cun importe de 8 euros ao ano por persoa. Este importe vai no primeiro recibo do curso; os bolseiros poden pagalo en man no comedor, daráselles recibo.

Publicación da listaxe definitiva das bolsas comedor

Infórmasevos de que saíu publicado no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña a proposta de aprobación definitiva da convocatoria de axudas para o pagamento de comedores escolares no curso 2022/2023 e a apertura do prazo de aceptación ou renuncia.

As persoas beneficiarias que desexan renunciar á bolsa deberán manifestalo expresamente mediante presentación de escrito no rexistro municipal do 10 ao 24 de agosto, ambos incluídos. Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Nesta ligazón podedes consultar toda a información ao respecto: https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/bolsas-comedor-2022-23-publicacion-da-listaxe-de-persoas-propostas-definitivamente-como/suceso/1453808108148

Listados provisionais de bolsas comedor 2022-2023

Onte publicouse no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña o anuncio relativo á proposta provisional de concesión de bolsas para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023.

As persoas beneficiarias e interesadas poderán facer alegacións e aportar documentos do 12 ao 26 de xullo (ambos os dous incluídos).

As alegacións poderán presentarse:

 • De xeito presencial: Nas oficinas dos Rexistros municipais de María Pita, Ágora, Fórum, Mesoiro e a Franxa con CITA PREVIA 2
 • De forma telemática ou electrónica: Na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gal/sede/gl
 • Por calquera outro medio dos que permite o artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas