Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2023-2024

O venres 4 de agosto de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a proposta de resolución definitiva de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

 Pódense consultar en:

  • Taboleiro de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

  • Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

  • Taboleiros dos centros cívicos municipais

Lémbrase que as persoas beneficiarias de bolsa deberán dispor de praza asignada pola entidade xestora do servizo do comedor solicitado, que permita a súa incorporación ao dito servizo durante todo o período subvencionado.

As persoas propostas como beneficiarias deberán aceptar ou renunciar á axuda nun prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES  do 07/08/2023 ao 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora e Franxa), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Convocatoria Becas comedor Municipales curso 2023-2024

El viernes 4 de agosto de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, la propuesta de resolución definitiva de concesión y denegación de las solicitudes de la convocatoria de becas municipales de comedor para el curso 2023-2024. Los listados identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado.

 Se pueden consultar en:

  • Tablón de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

  • Página web de servicios sociales

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

  • Tablones de los centros cívicos municipales

Se recuerda que las persoas beneficiarias de beca deberán disponer de plaza asignada por la entidad gestora del servicio de comedor solicitado, que permita su incorporación durante todo el período subvencionado.

Las personas propuestas como beneficiarias deberán aceptar o renunciar a la ayuda en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES del 07/08/2023 al 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora y Franja), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo sin realizarse la renuncia, se entenderá que las personas beneficiarias aceptar la ayuda concedida.