Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2023-2024

O venres 4 de agosto de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a proposta de resolución definitiva de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

 Pódense consultar en:

 • Taboleiro de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

 • Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

 • Taboleiros dos centros cívicos municipais

Lémbrase que as persoas beneficiarias de bolsa deberán dispor de praza asignada pola entidade xestora do servizo do comedor solicitado, que permita a súa incorporación ao dito servizo durante todo o período subvencionado.

As persoas propostas como beneficiarias deberán aceptar ou renunciar á axuda nun prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES  do 07/08/2023 ao 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora e Franxa), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Convocatoria Becas comedor Municipales curso 2023-2024

El viernes 4 de agosto de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, la propuesta de resolución definitiva de concesión y denegación de las solicitudes de la convocatoria de becas municipales de comedor para el curso 2023-2024. Los listados identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado.

 Se pueden consultar en:

 • Tablón de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18209

 • Página web de servicios sociales

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/inicio/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2023-2024-publicacion-de-la-propuesta-de-resolucion-definitiva/suceso/1453843729888

 • Tablones de los centros cívicos municipales

Se recuerda que las persoas beneficiarias de beca deberán disponer de plaza asignada por la entidad gestora del servicio de comedor solicitado, que permita su incorporación durante todo el período subvencionado.

Las personas propuestas como beneficiarias deberán aceptar o renunciar a la ayuda en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES del 07/08/2023 al 21/08/2023, ambos incluidos, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora y Franja), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo sin realizarse la renuncia, se entenderá que las personas beneficiarias aceptar la ayuda concedida.

Listaxe provisional de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor

O 17 de xullo de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe provisional de concesión e denegación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

Pódense consultar en:

–          Taboleiro de edictos

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18118

–          Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/concesion-de-becas-comedor-curso-23-24-propuesta-provisional/suceso/1453841789651

–          Taboleiros dos centros cívicos municipais

As persoas beneficiarias de bolsa deberán realizar, no prazo habilitado por cada entidade xestora do comedor, os trámites necesarios (matrícula, reserva de praza…) para dispor dunha praza que permita a súa incorporación ao servizo de comedor durante todo o período subvencionado.

O prazo para a presentación das alegacións é de 10 días hábiles, do 18 de xullo ao 1 de agosto de 2023, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora e Franxa), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Bolsas comedor 2023/2024

O Concello da Coruña convoca axudas económicas para o pago do servizo de comedor escolar no curso escolar 2023/2024 destinadas ao alumnado empadroado no Concello da Coruña.

A QUEN VAI DIRIXIDO:

Para público en xeral

INSCRICIÓNS:

Dende o 13/03/2023 ata o 12/04/2023

DURACIÓN:

Esta convocatoria comprenderá o período lectivo do curso escolar 2023/2024, así como os períodos non lectivos de Nadal 2023 e verán do 2024

REQUISITOS:

 • Alumnado dos centros escolares nos que imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e sexan autorizados pola Consellería competente para a prestación do servizo de comedor escolar
 • Ter asignada unha das prazas dispoñibles para a prestación do servizo de comedor de maneira presencial nun centro escolar do termo municipal
 • Dispoñer de DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido
 • Estar empadroado/a no Concello da Coruña.
 • Matrícula, ou solicitude de matrícula dentro do prazo establecido pola Consellería competente, nun centro educativo do termo municipal da Coruña que conte con servizo de comedor autorizado
 • Non superar os 8.000 € anuais de ingresos per cápita no exercicio económico 2021, salvo no caso de unidades familiares nas que exista unha persoa perceptora de renda social municipal (RSM), ingreso mínimo vital (IMV) ou renda de inclusión social de Galicia (RISGA). Non se esixirá este requisito no caso de menores en réxime de acollemento familiar, que estean tutelados por unha institución pública ou familiar ou que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.
 • Atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:

 • A contía da bolsa cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor nos centros públicos de segundo ciclo de educación infantil e primaria (CEIP), nos institutos de ensino secundario (IES) e de formación profesional ou nos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).
 • No caso dos centros privados e/o concertados, a contía da axuda de comedor será de 80€/mes como norma xeral. Este importe poderá incrementarse ata 98 €/mes nos seguintes casos:
  • – A proposta do persoal técnico dos servizos sociais municipais mediante informe que así o xustifique.
  • – No caso de persoas beneficiarias tuteladas por unha institución pública, que se achen en réxime de acollemento familiar ou menores que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.

PÁXINA WEB:

www.coruna.gal/servizossociais

CONTACTO:

– Concello da Coruña

Tel.:  010 / 981 184 200

– Rede de Centros Cívicos Municipais

Publicación: 

BOP 07/03/2023 (extracto da convocatoria)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif): 679136

Publicación Concello A Coruña aquí

Listados provisionais de bolsas comedor 2022-2023

Onte publicouse no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña o anuncio relativo á proposta provisional de concesión de bolsas para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023.

As persoas beneficiarias e interesadas poderán facer alegacións e aportar documentos do 12 ao 26 de xullo (ambos os dous incluídos).

As alegacións poderán presentarse:

 • De xeito presencial: Nas oficinas dos Rexistros municipais de María Pita, Ágora, Fórum, Mesoiro e a Franxa con CITA PREVIA 2
 • De forma telemática ou electrónica: Na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gal/sede/gl
 • Por calquera outro medio dos que permite o artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

El 30 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de becas comedor 2021/2022.  Los impresos estarán disponibles en las oficinas de todos los registros municipales, en los centros cívicos municipales, en esta misma web y en sede electrónica.

Los plazos para la solicitud de las becas de comedores escolares irán desde el día 5 hasta el día 30 de abril, ambos incluidos.

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-comedor-curso-2021-22/suceso/1453757848860

La solicitud específica, los anexos y el resto de documentación exigida en la convocatoria podrá presentarse, previa cita,  en los registros municipales (Plaza de María Pita, Franja,  Fórum Metropolitano, Centro Ágora y del  CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal  así como en cualquier otro de los previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas entre el día 5 y el día 30 de abril. Dicha solicitud  se realizará a nombre de la persona beneficiaria, en este caso la alumna o el alumno  que efectivamente haga uso del comedor escolar.

Beca comedor 2020/2021, publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada

Publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada.

El listado se publica por orden alfabético según el código del asiento. El código del asiento es el identificador de la solicitud, constituido por una serie de letras y números

Toda la información en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/noticias/noticia/beca-comedor-2020-2021-publicacion-del-listado-provisional-de-personas-beneficiarias-y-puntuacion/suceso/1453745748498?argIdioma=es

Becas Comedor durante el COVID-19

Os dejamos información relevante respecto del servicio de comedor que se mantendrá para los beneficiarios de las becas. En el siguiente enlace tienen toda la información:

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/informacion-importante-sobre-os-servizos-de-benestar-social/suceso/1453722821480

“Facilitarase o menú para recoller e levar ao domicilio e todas as familias que necesiten o servizo para os menores bolseiros, remitirán un correo electrónico ao seu centro cívico de referencia.

 • easelvina@coruna.es
 • easmallos@coruna.es
 • eassandiego@coruna.es
 • easlabanou@coruna.es
 • easmontealto@coruna.es

O alumnado bolseiro que non dispoña de comedor no seu centro escolar, pode facer igual a solicitude e trataremos de remitilo a un centro próximo.

Para más información, contactar con el SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL o el SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010

Becas Comedor 2019-2020

Ayer 17 de abril de 2019, se publican en el BOP de A Coruña las bases que rigen la nueva convocatoria del Programa de Bolsa comedor del Ayuntamiento de A Coruña para el curso 2019- 2020.

El plazo para solicitarlas será de 22 de abril a 6 de mayo de 2019, ambos días incluidos.

Los formularios de solicitud específicos para esta convocatoria, los podrán obtener en los Registros Municipales, en los centros cívicos, en la página web de los servicios sociales municipales (www.coruna.es/serviciossociales), o en la página web de la sede electrónica ( https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter#l242).

Las bases y la información se pueden obtener en la web municipal de servicios sociales (http://www.coruna.gal/serviciossociales), en el teléfono 010 de información ciudadana y en los centros cívicos municipales

LISTADOS PROVISIONAIS DE BOLSAS DE COMEDOR

A próxima semana, a partir do día 27 de xuño, a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as estará dispoñible para a súa consulta:

Na lista de excluídos/as indicaranse as familias ás que se lle require documentación, as que teñen a documentación completa, e as que teñen a bolsa denegada e o motivo da mesma.

Nos casos de requerimento da documentación, os interesados teñen un prazo máximo de 10 días hábiles para emendar a documentación requirida, advertíndoselle que, no caso de non facelo, teráselle por desistido/a da súa solicitude de bolsa de comedor para o curso 2018/2019.

Si, alguna familia non está de acordo cá denegación,  agora NON  é o momento de presentar alegacións. De presentalas estarían fóra de prazo. O momento de presentalas, será nun prazo de 10 días hábiles posteiores á publicación das listaxes predefinitivas.