Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

O 28 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, unha rectificación das listaxes de emenda das solicitudes presentadas á convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

Amplíase o prazo para a presentación da documentación requirida ata o 12 de xullo, incluído, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Convocatoria Becas Municipales Comedor curso 2023/2024

El 28 de junio de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, una rectificación de los listados de subsanación de las solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedores escolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

 • Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado, y se referiráa la  acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la  corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).

Se amlía el plazo para la presentación de la documentación requerida hasta el 12 de julio, incluido, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

Onte 22 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

 • Taboleiro de edictos https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006
 • Páxina web de servizos sociais https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/detalle-contido/bolsas-comedor-
  publicacion-de-lista-de-requirimentos-de-correccion/suceso/1453839900042?argIdioma=gl

  A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).
  O prazo para a presentación da documentación requirida é do 23 de xuño ao 6 de xullo, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
  Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  Atentamente, Bolsa Comedor

Convocatoria Becas Municipales Comedor curso 2023/2024

Ayer 22 de junio de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, el listado de requerimiento de subsanación de documentación de las solicitudes de la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedores escolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

 • Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006
 • Página web de servicios sociales https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/becas-
  comedor-publicacion-de-lista-de-requerimientos-de-subsanacion/suceso/1453839900042

  El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado, y se referirá a la acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).
 • El plazo para la presentación de la documentación requerida es del 23 de junio al 6 de julio, ambos incluidos, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  Atentamente. Beca Comedor

Publicación da listaxe definitiva das bolsas comedor

Infórmasevos de que saíu publicado no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña a proposta de aprobación definitiva da convocatoria de axudas para o pagamento de comedores escolares no curso 2022/2023 e a apertura do prazo de aceptación ou renuncia.

As persoas beneficiarias que desexan renunciar á bolsa deberán manifestalo expresamente mediante presentación de escrito no rexistro municipal do 10 ao 24 de agosto, ambos incluídos. Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Nesta ligazón podedes consultar toda a información ao respecto: https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/bolsas-comedor-2022-23-publicacion-da-listaxe-de-persoas-propostas-definitivamente-como/suceso/1453808108148