Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

O 28 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, unha rectificación das listaxes de emenda das solicitudes presentadas á convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

Amplíase o prazo para a presentación da documentación requirida ata o 12 de xullo, incluído, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Convocatoria Becas Municipales Comedor curso 2023/2024

El 28 de junio de 2023 se publicó en la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, una rectificación de los listados de subsanación de las solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedores escolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

  • Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo al número de expediente asignado, y se referiráa la  acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la  corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).

Se amlía el plazo para la presentación de la documentación requerida hasta el 12 de julio, incluido, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.