Actividades extraescolares 2023-2024

Compartimos a continuación la oferta de actividades para el nuevo curso escolar. Las familias podrán inscribirse del 11 al 17 de septiembre a través del siguiente formulario online: http://www.fedapascoruna.org/inscripciones/

Para poder disfrutar de las actividades extraescolares, será necesario ser familia socia del ANPA en el curso 2023-2024.

Para que cada una de las actividades salga adelante a partir del mes de octubre, el número de alumnos inscritos debe ser de 10 como mínimo.

NOVEDADES

 • El Programa Cóxegas sólo se impartirá en el mes de septiembre. En el mes de junio, se dará continuidad a los programas que se imparten durante el curso escolar, por lo que las actividades extraescolares comenzarán el 2 de octubre de 2023 y finalizarán el 21 de junio de 2024.
 • Se incluye una nueva actividad llamada Ludiverso, que combina actividades deportivas y culturales con dos modalidades de horario a escoger: de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 o o de lunes a viernes de 16:00 a 18:00. No es posible inscribirse sólo de 17:00 a 18:00 ni realizar la inscripción por días sueltos.

CUOTAS

 • Cuota judo: 30€ mensuales, más el pago de la Licencia Anual de la Federación Gallega de Judo (https://apasallence.alfamen.com/abierta-inscripcion-extraescolar-judo/)
 • En las actividades ofertadas por la Federación de ANPAS (todas excepto judo) se abonarán tres pagos trimestrales (octubre – diciembre, enero – marzo y abril – junio). Los escolares beneficiarios de la beca de comedor tendrán que abonar el 50% de la cuota correspondiente por actividad.
 • Ludiverso: hay dos cuotas, según las distintas modalidades de participación:
  • Ludiverso lunes a viernes de 16:00 a 17:00: 63€ al trimestre (31,5€ para beneficiarios de la beca comedor para el curso 23/24).
  • Ludiverso lunes a viernes de 16:00 a 18:00: 105€ al trimestre (52,5€ para beneficiarios de la beca comedor para el curso 23/24)
 • Inglés: 45€ por participante y trimestre.
 • Resto de actividades deportivas y culturales: 21€ por participante, trimestre y actividad que se imparta dos horas a la semana). En el caso de Mans que Falan (lenguaje de signos), que es una hora a la semana, la cuota trimestral es de 10,5€. En ambos casos, los estudiantes con beca comedor abonarán la mitad de estos importes.
 • Los escolares abonarán además una única cuota de 4€ en concepto de seguro de accidentes, que les dará cobertura en todos los programas gestionados por la Federación de AMPAS para el curso 23/24.

Propondremos una reunión de las familias con Federación para aclarar las posibles dudas que puedan surgir con respecto a la programación.

A continuación, adjuntamos dossier con la información detallada de actividades y pagos.

Autorización Extraescolares Inglés con Nottingham

Lembramos a todas as familias con nenos que vaian acudir á actividade extraescolar de inglés con Nottingham, deben enviar por email o documento indicando as persoas autorizadas para a recollida dos alumnos.

As profesoras non coñecen a pais, nais, avós… Polo que nesta autorización deben estar incluídos todos eles.

Hai que envialo ás seguintes direccións de correo electrónico: admin@nottinghamenglish.com; nottinghamacademy@outlook.com

Débese achegar tamén a fotocopia do DNI das persoas autorizadas.

Por favor, dentro do posible intentade facelo entre hoxe e mañán, xa que a actividade dará comezo o próximo luns.

Horario definitivo actividades, comezan o 3 de outubro

Xa temos confirmación da Federación de ANPAs coas actividades que se porán en marcha a partir do próximo lunes, 3 de octubre.

De acordo aos criterios marcados, formarase grupo cando haxa un mínimo de 10 escolares por grupo de actividade. Con todo, co fin de favorecer novas inscricións e condicionado a poder alcanzar o número esixido, os grupos de 8 e 9 escolares comezarán igualmente a partir do 3 de outubro. En caso de non producirse novas altas o grupo causará baixa a partir de xaneiro.

Igualmente, se ao longo deste trimestre o número de escolares que acoden á actividade, quedasen por baixo do número mínimo necesario para comezar a actividade, daríase de baixa o grupo, tentado na medida do posible recolocalos noutra actividade acorde ao seu tramo de idade e horario.

 • Atletismo: fórmase un único grupo cos nenos de 3º a 6º de E.P. (luns e mércores de 16:00 a 17:00)
 • Proxectos: grupo unificado de toda E.P. (1º-6º).
 • Escape Room (4º-6º): non se chega ao número mínimo de escolares inscritos, xa que son 8. Con todo, a actividade comeza igualmente a partir do próximo luns, condicionada a que se cheque ao número de 10 inscritos para continuar a partir de xaneiro.
 • Escola de Maxia (4º-6º): non se forma grupo.
 • O resto de actividades ofertadas por Federación, Inglés e Judo saen según o horario inicial.

Actividades Extraescolares 2022-2023

Mostramos a continuación o horario provisional de actividades, pendente de revisión e confirmación por parte da Federación de ANPAs.

 • Escola de Maxia (4º-6º) non sae, por non formarse grupos
 • Atletismo: non se chega ao número mínimo de 10 inscritos nin no grupo 3º-4º nin no de 5º-6º E.P. Proponse formar un único grupo, cos nenos de 3º a 6º de E.P. Pendente confirmación por parte de Federación.
 • Proxectos: ao non chegar ao número de 10 inscritos na franxa 4º a 6º E.P., intentarase integralos xunto co grupo de 1º a 3º E.P. para formar un grupo unificado de toda E.P. (1º-6º). Pendente confirmación por parte de Federación.
 • Escape Room (4º-6º) pendente confirmación por parte de Federación de grupo, xa que non se chega ao número mínimo de escolares inscritos.
 • Inglés: confírmase a actividade para todas as franxas de idade. Dous grupos en E.I., 1º-2º e 3º-4º de E.P. Un único grupo en 5º-6º E.P.
 • O resto de actividades ofertadas por Federación e Judo saen según o horario inicial.

Se algunha familia está interesada en realizar algún cambio nas actividades de Federación, pode pórse en contacto en inscripcionesprogramaslecer@fedapascoruna.org ou nos teléfonos 649055939 – 698158503

Confirmación actividades Inglés e Judo

Tanto a actividade de Inglés como a de Judo tiveron as suficientes inscricións como para formar grupos, polo que todos os nenos apuntados teñen praza.

De Inglés, Nottingham enviará un email ás familias, coa confirmación de praza e indicando medio de pago.

De Judo, as familias xa dispoñen de información de pago na solicitude que cubriron. Nos próximos días publicaremos unha actualización co cuadrante definitivo das actividades de Federación.

Erro no cadrante de actividades

Detectouse un erro no cadro de actividades de Federación. A actividade Baile Moderno de 4º E.P. aparece duplicada: luns e mércoles de 16:00 a 17:00 e luns e mércores de 17:00 a 18:00. O horario correcto para este grupo é luns e mércoles de 17:00 a 18:00. Os nenos que xa están apuntados serán avisados.

Como aclaración xeral, as actividades extraescolares divídense en tres grupos: Educación Infantil, 1º-3º Educación Primaria e 4º-6º Educación Primaria. Só hai dúas excepcións: Atletismo e Inglés, nas que consideramos que a diferencia de idade pode ser importante e separamos en catro grupos: E.I., 1º-2º E.P., 3º-4º E.P. e 5º-6º E.P. No caso de non haber suficientes inscricións para formar grupo nalgunha destas actividades, pódense reubicar aos nenos noutros grupos de idade similares, previa comunicación coas familias.

Actividades extraescolares 2022-2023

Publicamos a continuación a proposta provisional de actividades extraescolares deseñada para o curso escolar 2022-2023.

Estas actividades realizaránse desde octubre 2022 a maio 2023. Lembrámosvos de novo que, para participar nelas, as familias deben ser socias da AMPA.

As actividades extraescolares divídense en tres grupos: Educación Infantil, 1º-3º Educación Primaria e 4º-6º Educación Primaria. Só hai dúas excepcións: Atletismo e Inglés, nas que consideramos que a diferencia de idade pode ser importante e separamos en catro grupos: E.I., 1º-2º E.P., 3º-4º E.P. e 5º-6º E.P. No caso de non haber suficientes inscricións para formar grupo nalgunha destas actividades, pódense reubicar aos nenos noutros grupos de idade similares, previa comunicación coas familias.

INGLÉS

 • Impartido pola academia Nottingham nas instalacións do Sal Lence.
 • Prazo de inscrición: do 12 ao 18 de setembro
 • A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón: Nottingham School of English – Academia de Inglés en A Coruña (nottinghamenglish.com)
 • Mínimo 6 e máximo 10 escolares por grupo.
 • Cotas mensuais a aboar por alumno (por transferencia mensual á academia):
  • Os alumnos de 5º e 6º de infantil poderán escoller entre unha e dúas horas semanais. Os de 4º de infantil só terán a opción de unha hora e os de primaria só poderán escoller dúas horas.
  • Unha hora semanal: 25€
  • Dúas horas semanais: 40€
  • Seguro incluído no prezo

JUDO

 • Impartido por Judo Club Coruña.
 • Alumnos de 5º e 6º de infantil e primaria.
 • Prazo: desde hoxe ata o 18 de setembro.
 • As familias interesadas deberán imprimir e cubrir o seguinte pdf e deixalo no buzón da ANPA.
 • Dúas horas semanais: 29€ + licencia anual da Federación Galega de Judo (consultar con Judo Club Coruña).
 • Pago por domiciliación bancaria.

ACTIVIDADES FEDERACIÓN

 • Prazo de inscrición: do 12 ao 18 de setembro
 • A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones
 • Mínimo 10 escolares para formar grupo. De non chegar a este número, a actividade non se ofertará finalmente.
 • Cotas trimestrais a aboar por participante e actividade (condicións especiais para os bolseiros de comedor):
  • Período outubro-decembro: 15€
  • Período xaneiro-marzo: 15€
  • Período abril-maio: 10€

O pago das actividades farase por cargo na conta bancaria por parte da Federación.

Todos os escolares inscritos (incluídos os bolseiros) aboarán unha única cota anual de 4€ en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura a todos os programas de lecer xestionadas pola Federación de Anpas para o curso 22/23. O pago do seguro realizarase por cargo na conta bancaria.

Algunhas das novidades deste curso son:

COLORÍN COLORADO. Contacontos

Actividade de contacontos que fomenta o gusto pola lectura á vez que potencia a imaxinación, curiosidade e a creatividade introducíndoos noutros mundos: reais ou fantásticos. Os contos, historias ou poemas permitirán expresarnos oral e corporalmente; inventando e recreando novos contos e personaxes, apropiándonos das palabras e desenvolvendo así valores estéticos e éticos.

COMECOCOS (E.I.) e XENIOS (E.P.). Xogos de Lóxica Matemática

A través da variedade de xogos de lóxica matemática como crebacabezas, ilusións ópticas, parellas, enigmas ou xogos de taboleiro, desenvolveranse habilidades cognitivas como a observación, atención, comprensión, memoria, organización, toma de decisións, xestión emocional e velocidade de pensamento.

XOGOS RÍTMICOS (E.I) e RITMO (E.P).

Propostas lúdicas relacionadas co ritmo, a música e o movemento.

PROXECTOS. Traballo multidisciplinar por proxectos.

É unha actividade na que partindo dun centro de interese, os nenos xerarán a súa propia aprendizaxe a través da indagación/investigación e experimentación, fomentando á vez o espírito crítico e o traballo en grupo. Desenvolveranse diferentes contidos coma a expresión plástica, musical, corporal e teatral, a animación á lectura, a lóxica matemática, a actividade motriz, etc. A temática cambiará cada trimestre.

COXEGAS y Actividades Extraescolares

Estimadas familias:

Este curso debido a la situación que estamos atravesando y los retrasos producidos por los constnates cambios en los protocolos, no será posible realizar la actividad de Cóxegas . Asi mismo estamos trabajando para poder ofertar en octubre las extraescolares que nos ofrece el ayuntamiento tanto los nuevos obradoiros como las actividades deportivas que oferta el ayuntamiento.

Recordar que, como ya os informamos anteriormente, y con el fin de para garantizar una hegemonía y uniformidad en la gestión de las medidas exigidas por los protoclos sanitarios, la directiva del ANPA ha optado por no organizar las actividades externas que se venían efectuando hasta la fecha, (Inglés, Robótica, Teatro, etc…) limitándose este curso únicamente a las actividades avaladas y ofrecidas por el ayuntamiento a través de la Federación de ANPAS.

A día de hoy seguimos sin informacion sobre sobre el programa de Natacion Escolar.