Beca comedor 2020/2021. Publicación listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente

En el listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente se detallan las solicitudes con documentación completa (admitidas a trámite), con documentación incompleta (excluidas provisionalmente, se requiere documentación) y que no cumplen requisitos. El plazo para presentar la documentación requerida es del 3 al 16 de septiembre.

Toda la información en:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2020-2021-publicacion-listado-de-solicitudes-admitidas-y-excluidas-provisionalmente/suceso/1453740525667

Convocatoria de bolsas para comedores escolares curso 2020/21

Fuente: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/convocatoria-de-becas-para-comedores-escolares-curso-2020-21/suceso/1453733389656

Convocatoria para a solicitude de bolsas para comedores escolares de alumnado, que acuda a centros educativos sostidos, total ou parcialmente, con fondos públicos.

A quen vai dirixido?:

Ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo de comedor, cando reúna os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Cando:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

En todo caso, se as circunstancias o requiren e para facilitar ao máximo o proceso de solicitude, propoñerase a ampliación do prazo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local, o que se informará oportunamente polos medios habituais.

Inscricións:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

Requisitos:

Presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta
 • Anexo I debidamente cuberto
 • Anexo II debidamente cuberto
 • Anexo III debidamente cuberto
 • Anexo IV debidamente cuberto
 • Anexo V debidamente cuberto
 • Libro de Familia ou documento equivalente que acredite a filiación ou representación legal. Nos casos en que o pai ou a nai non convivan, copia da sentenza ou convenio regulador que conteña as medidas paterno-filiais aprobadas xudicialmente.
 • Certificado escolar, ou copia da matrícula ou folla de solicitude da matrícula.
 • Igualmente no caso de opoñerse á consulta deberanse achegar coa solicitude os documentos sinalados na base 10.2 da convocatoria.
 • O propio modelo normalizado de solicitude contén un apartado específico onde as persoas interesadas poderán alegar outras circunstancias valorables para a concesión da bolsa de comedor. Estas circunstancias débense achegar cos documentos que as proben, e que están enumerados na base 10.3 da convocatoria.

Páxina web:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002109.pdf

Organizador:

Concello da Coruña

Documentos:

solicitude (116 KB)

Anexos (62 KB)

Documentos relacionados

Noticias relacionadas

Certificado de Matrícula para la convocatoria para la concesión de las becas de comedor curso 2020/2021

Para solicitar el certificado de matrícula es necesario enviar un correo electrónico al Colegio a la dirección ceip.sal.lence@edu.xunta.es

En el correo de ha de indicar:

 • Nombre y Apellidos del niño/niña
 • Curso escolar
 • Nombre, Apellidos y DNI del padre o madre que lo solicita

Toda la información de la convocatoria está en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/convocatoria-para-la-concesion-de-las-becas-de-comedor-curso-2020-2021/suceso/1453723158329?argIdioma=es

No obstante, tal como se indica en la web del Ayuntamiento:

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 53 de fecha viernes, 20 de marzo de 2020, fue publicada la convocatoria para la concesión de las becas de comedor para el curso 2020/2021. Esta convocatoria establece un plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes por las personas interesadas.

Dada la situación creada por la pandemia del COVID-19, el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su disposición adicional tercera la suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de procedimientos para las entidades del sector público. De esta forma, el plazo para la presentación de solicitudes de beca de comedor queda interrumpido hasta la finalización de este estado de alarma, circunstancia que será objeto de la publicad oportuna

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/aviso-sobre-plazos-becas-comedor-2020-2021/suceso/1453723126731

Becas Comedor durante el COVID-19

Os dejamos información relevante respecto del servicio de comedor que se mantendrá para los beneficiarios de las becas. En el siguiente enlace tienen toda la información:

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/informacion-importante-sobre-os-servizos-de-benestar-social/suceso/1453722821480

“Facilitarase o menú para recoller e levar ao domicilio e todas as familias que necesiten o servizo para os menores bolseiros, remitirán un correo electrónico ao seu centro cívico de referencia.

 • easelvina@coruna.es
 • easmallos@coruna.es
 • eassandiego@coruna.es
 • easlabanou@coruna.es
 • easmontealto@coruna.es

O alumnado bolseiro que non dispoña de comedor no seu centro escolar, pode facer igual a solicitude e trataremos de remitilo a un centro próximo.

Para más información, contactar con el SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL o el SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010

Publicado el listado de las becas predefinitivas del comedor

Se os informa que ha salido publicado en la web del concello el listado de las becas predefinitivas del comedor.

Los usuarios que hayan sido beneficiarios de dicha beca y que están inscritos en los programas gestionados por esta Federación (POE y Deporte no Centro), deben de comunicar su situación al mail ocio@fedapascoruna.org  

Os enviamos el enlace donde pueden consultar el estado de la concesión:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/lista-predefinitiva-de-concesiones-de-becas-comedor-curso-2019-2020/suceso/1453707572528

Lista provisional de becas comedor curso 2019/2020

Hoxe 4 de setembro de 2019, publícanse nas oficinas dos rexistros municipais, taboleiros de anuncios dos centros cívicos municipais, no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, na páxina web municipal da área dos servizos sociais e no teléfono de información cidadá 010 do Concello da Coruña, as listaxes provisionais de admitidas/os e excluidas/os da convocatoria do Programa de bolsas de comedor do Concello da Coruña para o curso 2019-2020.

Nesta listaxe indícanse as causas de exclusión e concédese un prazo de 10 días hábiles para emendar a documentación as persoas que teñan un requerimento dela  que será do 5 ó 18 de setembro de 2019, ambos os días incluídos.

http://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/lista-provisional-de-becas-comedor-curso-2019-2020/suceso/1453704377024