Seguro comedor

Lembramos ós usuarios de comedor, incluídos os bolseiros, que deben aboar á empresa Jardanay o seguro de accidentes, cun importe de 8 euros ao ano por persoa. Este importe vai no primeiro recibo do curso; os bolseiros poden pagalo en man no comedor, daráselles recibo.

Publicación da listaxe definitiva das bolsas comedor

Infórmasevos de que saíu publicado no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña a proposta de aprobación definitiva da convocatoria de axudas para o pagamento de comedores escolares no curso 2022/2023 e a apertura do prazo de aceptación ou renuncia.

As persoas beneficiarias que desexan renunciar á bolsa deberán manifestalo expresamente mediante presentación de escrito no rexistro municipal do 10 ao 24 de agosto, ambos incluídos. Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Nesta ligazón podedes consultar toda a información ao respecto: https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/bolsas-comedor-2022-23-publicacion-da-listaxe-de-persoas-propostas-definitivamente-como/suceso/1453808108148

Publicación da listaxe de requirimentos de corrección de Bolsa comedor, convocatoria 2022/2023

El 13/06/2002 se ha publicado en el Tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, información referente a la convocatoria para la concesión de las ayudas municipales para el pago de comedores escolares en el curso escolar 2022/2023:

 • Publicación del listado de solicitudes presentadas.
 • Publicación del listado de subsanación de documentación.

Toda la inforamción en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/publicacion-del-listado-de-requerimientos-de-subsanacion-de-beca-comedor-convocatoria-2022-2023/suceso/1453803150365?argIdioma=es

Becas comedor curso 2022/23

Convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2022-2023, para o alumnado de centros escolares nos que se imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e conten cun comedor autorizado pola consellería competente.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 2 ao 31 de marzo, ambos incluídos.

A información e a documentación da convocatoria está dispoñible nos seguintes enlaces do concello:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-comedor-curso-2022-23/suceso/1453790275121?argIdioma=es

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/prestaciones/detalle-prestaciones-sociales/ayudas-economicas-a-familias-para-comedores-escolares-beca-comedor/contenido/1370999749815

A solicitude e a documentación a achegar, poderán presentarse, previa cita, (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Nesta convocatoria non será necesario achegar o certificado de escolaridade se autoriza coa sinatura á consulta na solicitude e non se opón expresamente a súa consulta.

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

Errata: Seguro de accidentes Comedor y Madrugadores

Tal como establecen las condiciones del servicio del comedor, los usuarios han de tener un seguro de accidentes. Se hará un pago único de 7,00 € que se incluirá en el primer recibo pasado a cobro. El seguro es válido para comedor y madrugadores durante todo el curso escolar.

Los alumnos que disfruten de beca y sean usuarios de comedor y/o madrugadores, deben abonar el seguro directamente en el comedor del colegio.

Bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

El 30 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de becas comedor 2021/2022.  Los impresos estarán disponibles en las oficinas de todos los registros municipales, en los centros cívicos municipales, en esta misma web y en sede electrónica.

Los plazos para la solicitud de las becas de comedores escolares irán desde el día 5 hasta el día 30 de abril, ambos incluidos.

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-comedor-curso-2021-22/suceso/1453757848860

La solicitud específica, los anexos y el resto de documentación exigida en la convocatoria podrá presentarse, previa cita,  en los registros municipales (Plaza de María Pita, Franja,  Fórum Metropolitano, Centro Ágora y del  CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal  así como en cualquier otro de los previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas entre el día 5 y el día 30 de abril. Dicha solicitud  se realizará a nombre de la persona beneficiaria, en este caso la alumna o el alumno  que efectivamente haga uso del comedor escolar.

Beca comedor 2020/2021, publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada

Publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada.

El listado se publica por orden alfabético según el código del asiento. El código del asiento es el identificador de la solicitud, constituido por una serie de letras y números

Toda la información en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/noticias/noticia/beca-comedor-2020-2021-publicacion-del-listado-provisional-de-personas-beneficiarias-y-puntuacion/suceso/1453745748498?argIdioma=es

Beca comedor 2020/2021. Publicación listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente

En el listado de solicitudes admitidas y excluidas provisionalmente se detallan las solicitudes con documentación completa (admitidas a trámite), con documentación incompleta (excluidas provisionalmente, se requiere documentación) y que no cumplen requisitos. El plazo para presentar la documentación requerida es del 3 al 16 de septiembre.

Toda la información en:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2020-2021-publicacion-listado-de-solicitudes-admitidas-y-excluidas-provisionalmente/suceso/1453740525667

Convocatoria de bolsas para comedores escolares curso 2020/21

Fuente: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/convocatoria-de-becas-para-comedores-escolares-curso-2020-21/suceso/1453733389656

Convocatoria para a solicitude de bolsas para comedores escolares de alumnado, que acuda a centros educativos sostidos, total ou parcialmente, con fondos públicos.

A quen vai dirixido?:

Ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo de comedor, cando reúna os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Cando:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

En todo caso, se as circunstancias o requiren e para facilitar ao máximo o proceso de solicitude, propoñerase a ampliación do prazo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local, o que se informará oportunamente polos medios habituais.

Inscricións:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

Requisitos:

Presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta
 • Anexo I debidamente cuberto
 • Anexo II debidamente cuberto
 • Anexo III debidamente cuberto
 • Anexo IV debidamente cuberto
 • Anexo V debidamente cuberto
 • Libro de Familia ou documento equivalente que acredite a filiación ou representación legal. Nos casos en que o pai ou a nai non convivan, copia da sentenza ou convenio regulador que conteña as medidas paterno-filiais aprobadas xudicialmente.
 • Certificado escolar, ou copia da matrícula ou folla de solicitude da matrícula.
 • Igualmente no caso de opoñerse á consulta deberanse achegar coa solicitude os documentos sinalados na base 10.2 da convocatoria.
 • O propio modelo normalizado de solicitude contén un apartado específico onde as persoas interesadas poderán alegar outras circunstancias valorables para a concesión da bolsa de comedor. Estas circunstancias débense achegar cos documentos que as proben, e que están enumerados na base 10.3 da convocatoria.

Páxina web:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002109.pdf

Organizador:

Concello da Coruña

Documentos:

solicitude (116 KB)

Anexos (62 KB)

Documentos relacionados

Noticias relacionadas