Bolsas comedor 2023/2024

O Concello da Coruña convoca axudas económicas para o pago do servizo de comedor escolar no curso escolar 2023/2024 destinadas ao alumnado empadroado no Concello da Coruña.

A QUEN VAI DIRIXIDO:

Para público en xeral

INSCRICIÓNS:

Dende o 13/03/2023 ata o 12/04/2023

DURACIÓN:

Esta convocatoria comprenderá o período lectivo do curso escolar 2023/2024, así como os períodos non lectivos de Nadal 2023 e verán do 2024

REQUISITOS:

 • Alumnado dos centros escolares nos que imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e sexan autorizados pola Consellería competente para a prestación do servizo de comedor escolar
 • Ter asignada unha das prazas dispoñibles para a prestación do servizo de comedor de maneira presencial nun centro escolar do termo municipal
 • Dispoñer de DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido
 • Estar empadroado/a no Concello da Coruña.
 • Matrícula, ou solicitude de matrícula dentro do prazo establecido pola Consellería competente, nun centro educativo do termo municipal da Coruña que conte con servizo de comedor autorizado
 • Non superar os 8.000 € anuais de ingresos per cápita no exercicio económico 2021, salvo no caso de unidades familiares nas que exista unha persoa perceptora de renda social municipal (RSM), ingreso mínimo vital (IMV) ou renda de inclusión social de Galicia (RISGA). Non se esixirá este requisito no caso de menores en réxime de acollemento familiar, que estean tutelados por unha institución pública ou familiar ou que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.
 • Atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:

 • A contía da bolsa cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor nos centros públicos de segundo ciclo de educación infantil e primaria (CEIP), nos institutos de ensino secundario (IES) e de formación profesional ou nos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).
 • No caso dos centros privados e/o concertados, a contía da axuda de comedor será de 80€/mes como norma xeral. Este importe poderá incrementarse ata 98 €/mes nos seguintes casos:
  • – A proposta do persoal técnico dos servizos sociais municipais mediante informe que así o xustifique.
  • – No caso de persoas beneficiarias tuteladas por unha institución pública, que se achen en réxime de acollemento familiar ou menores que formen parte dun programa de inclusión e transición á vida autónoma da rede municipal de acollida.

PÁXINA WEB:

www.coruna.gal/servizossociais

CONTACTO:

– Concello da Coruña

Tel.:  010 / 981 184 200

– Rede de Centros Cívicos Municipais

Publicación: 

BOP 07/03/2023 (extracto da convocatoria)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif): 679136

Publicación Concello A Coruña aquí

Concesión/denegación de solicitudes de bolsas de comedores escolares sobrevindas

Vense de publicar a 28/12/2022 na páxina web do concello da Coruña a seguinte información sobre a concesión da bolsas comedor:

Publícase o anuncio de bolsas sobrevindas solicitadas do 1/04 ao 7/09/2022.

Tambien publícase a lista de concesión/denegación das axudas para o pago de comedores de cada unha das solicitudes sobrevindas presentadas no período do 1/4/2022 ao 7/9/2022.

Pódese consultar toda a información na Sede electrónica do Concello da Coruña

Seguro comedor

Lembramos ós usuarios de comedor, incluídos os bolseiros, que deben aboar á empresa Jardanay o seguro de accidentes, cun importe de 8 euros ao ano por persoa. Este importe vai no primeiro recibo do curso; os bolseiros poden pagalo en man no comedor, daráselles recibo.

Publicación da listaxe definitiva das bolsas comedor

Infórmasevos de que saíu publicado no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña a proposta de aprobación definitiva da convocatoria de axudas para o pagamento de comedores escolares no curso 2022/2023 e a apertura do prazo de aceptación ou renuncia.

As persoas beneficiarias que desexan renunciar á bolsa deberán manifestalo expresamente mediante presentación de escrito no rexistro municipal do 10 ao 24 de agosto, ambos incluídos. Transcorrido o prazo sen realizarse a renuncia, entenderase que as persoas beneficiarias aceptan a axuda concedida.

Nesta ligazón podedes consultar toda a información ao respecto: https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/bolsas-comedor-2022-23-publicacion-da-listaxe-de-persoas-propostas-definitivamente-como/suceso/1453808108148

Publicación da listaxe de requirimentos de corrección de Bolsa comedor, convocatoria 2022/2023

El 13/06/2002 se ha publicado en el Tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña, información referente a la convocatoria para la concesión de las ayudas municipales para el pago de comedores escolares en el curso escolar 2022/2023:

 • Publicación del listado de solicitudes presentadas.
 • Publicación del listado de subsanación de documentación.

Toda la inforamción en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/publicacion-del-listado-de-requerimientos-de-subsanacion-de-beca-comedor-convocatoria-2022-2023/suceso/1453803150365?argIdioma=es

Becas comedor curso 2022/23

Convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2022-2023, para o alumnado de centros escolares nos que se imparta segundo ciclo de educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e conten cun comedor autorizado pola consellería competente.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 2 ao 31 de marzo, ambos incluídos.

A información e a documentación da convocatoria está dispoñible nos seguintes enlaces do concello:

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-comedor-curso-2022-23/suceso/1453790275121?argIdioma=es

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/prestaciones/detalle-prestaciones-sociales/ayudas-economicas-a-familias-para-comedores-escolares-beca-comedor/contenido/1370999749815

A solicitude e a documentación a achegar, poderán presentarse, previa cita, (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Nesta convocatoria non será necesario achegar o certificado de escolaridade se autoriza coa sinatura á consulta na solicitude e non se opón expresamente a súa consulta.

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

Errata: Seguro de accidentes Comedor y Madrugadores

Tal como establecen las condiciones del servicio del comedor, los usuarios han de tener un seguro de accidentes. Se hará un pago único de 7,00 € que se incluirá en el primer recibo pasado a cobro. El seguro es válido para comedor y madrugadores durante todo el curso escolar.

Los alumnos que disfruten de beca y sean usuarios de comedor y/o madrugadores, deben abonar el seguro directamente en el comedor del colegio.

Bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

El 30 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de becas comedor 2021/2022.  Los impresos estarán disponibles en las oficinas de todos los registros municipales, en los centros cívicos municipales, en esta misma web y en sede electrónica.

Los plazos para la solicitud de las becas de comedores escolares irán desde el día 5 hasta el día 30 de abril, ambos incluidos.

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-comedor-curso-2021-22/suceso/1453757848860

La solicitud específica, los anexos y el resto de documentación exigida en la convocatoria podrá presentarse, previa cita,  en los registros municipales (Plaza de María Pita, Franja,  Fórum Metropolitano, Centro Ágora y del  CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal  así como en cualquier otro de los previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas entre el día 5 y el día 30 de abril. Dicha solicitud  se realizará a nombre de la persona beneficiaria, en este caso la alumna o el alumno  que efectivamente haga uso del comedor escolar.

Beca comedor 2020/2021, publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada

Publicación del listado provisional de personas beneficiarias y puntuación otorgada.

El listado se publica por orden alfabético según el código del asiento. El código del asiento es el identificador de la solicitud, constituido por una serie de letras y números

Toda la información en el siguiente enlace:

https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/noticias/noticia/beca-comedor-2020-2021-publicacion-del-listado-provisional-de-personas-beneficiarias-y-puntuacion/suceso/1453745748498?argIdioma=es